Poprad Návrat na okres Poprad

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001
Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet 52 914 56 157
    muži - počet 25 644 27 049
    ženy - počet 27 270 29 108
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

95,41

94,14
Maďarská % 0,26 0,23
Rómska % 2,05 2,09
Rusínska % 0,07 0,14
Ukrajinská % 0,12 0,13
Česká % 1,40 1,00
Moravská % 0,16 0,06
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,21 0,21
Poľská % 0,12 0,12
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

54,14

65,90
Evanjelické % 6,14 7,31
Gréckokatolícke % 2,45 3,73
Pravoslávne % 0,39 0,80
Čs. Husitské % 0,03 0,04
Bez vyznania % 13,45 16,82
Ostatné % 0,28 0,32
Nezistené % 23,12 3,92
Osoby ekonomicky aktívne spolu - 29 748
    muži - 14 784
    ženy - 14 964
Pracujúci spolu - 22 575
    muži - 11 805
    ženy - 10 770
Nezamestnaní spolu - 5 594
    muži - 2 900
    ženy - 2 694
Domy spolu 3 270 3 596
Trvale obývané domy spolu 3 097 3 236

Optimalizované pre: 800x600.   Posledná modifikácia: 20. apríla 2009
Design - Copyright © 2007 INFOSTAT BRATISLAVA, Inštitút informatiky a štatistiky Bratislava
Content - Copyright © 2007 ŠÚ SR, Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Otázky, pripomienky alebo komentáre: MOŠ/MIS - Administrátor